نام درستاریخ ازموننمره
شیمی۵ خرداد ۹۹۲۳%
فیزیک۶ اردیبهشت ۹۹۱۰۰%
عربی۱۵ شهریور ۹۹۵۰%
ریاضی۱۷ فروردین ۹۹۳۰%