هومن شهامت محمودی عزیز لیست نمرات شما به شرح ذیل میباشد

درس تاریخ آزمون نمره
شیمی ۵ خرداد ۹۹ ۱۵
فیزیک ۶ خرداد ۹۹ ۱۴
عربی ۷ خرداد ۹۹ ۱۷
تاریخ ۸ خرداد ۹۹ ۱۳

باارزوی موفقیت برای شما