کارنامه آزمون آزمایشی سنجش 4

نازنین خبری

رسیدن تراز از ۵۴۰۰ به ۶۳۰۰ یکی از داوطلبان موفق طوفانی

کارنامه آزمون آزمایشی سنجش 2

الهام صدیقی

رسیدن تراز از ۵۳۳۶ به ۶۲۵۶ یکی از داوطلبان موفق طوفانی