طوفان معافی

طوفان معافی

بخشی از صحبت های مدیر عامل موسسه اموزشی طوفان جناب مهندس طوفان معافی

طوفان معافی

بخشی از صحبت های مدیر عامل موسسه اموزشی طوفان جناب مهندس طوفان معافی