محمد نجاری

تحصیلات من

دانشگاه تهران

مدیریت

تجربیات من

انتخاب رشته و مشاور vip

مشاور ارشد انتخاب رشته و هدایت تحصیلی ، با تاکید بر استعدادیابی تحصیلی و آینده شغلی
Avatar تولید محتوا مرکز طوفان معافی